การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป้าหมายของโครงการและความก้าวหน้า (ภาคเหนือ)

Friday, 16 March 2018 Read 286 times Written by 

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง เป้าหมายในภาพรวมของโครงการและความก้าวหน้ากิจกรรมในพื้นที่นำร่อง

1.หลักการและเหตุผล

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อสาระสำคัญและการดำเนินงานตามความตกลงปารีส เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและยกระดับศักยภาพการดำเนินงานของภาคส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมสำหรับประเทศไทยที่ต้องดำเนินงานตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศไทยกำหนด (Thailand’s Nationally Determined Contribution; NDC) และความตกลงปารีส กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ได้ดำเนินกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก หรือกิจกรรมตามมาตรา ๖ ที่ว่าด้วยการศึกษา ฝึกอบรม และการสร้างจิตสำนึกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่นำร่อง พร้อมทั้งถอดบทเรียนความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในระดับพื้นที่ รวมถึงแนวทางการเผยแพร่ขยายผลสู่พื้นที่อื่น ๆ
ดังนั้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เป้าหมายในภาพรวม ของโครงการและความก้าวหน้ากิจกรรมในพื้นที่นำร่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมศักยภาพการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่นำร่อง ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายในภาพรวมของโครงการ

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดและพื้นที่นำร่องในประเด็นสำคัญของการดำเนินงานตามความตกลงปารีส
2.2 ติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่นำร่องภายใต้โครงการศึกษาแนวทางยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทความตกลงปารีส

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจ และมีศักยภาพในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในประเด็นสำคัญของการดำเนินงานตามความตกลงปารีส
3.2 ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงาน ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่นำร่อง ภายใต้โครงการศึกษาแนวทางยกระดับการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทความตกลงปารีส

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เอกสารประกอบการประชุมสามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์แนบ

Download attachments:

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
Blank

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
ERCC
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
GHG-3Rs

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
Blank
Blank
Blank