top-banner

การสัมมนาถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพให้กับ อปท. ครั้งที่ 1

Wednesday, 07 March 2018 Read 218 times Written by 

deqp

โครงการจัดสัมมนาถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. หลักการและเหตุผล
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ต่อสาระสำคัญและการดำเนินงานตามความตกลงปารีส เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและยกระดับศักยภาพการดำเนินงานของหน่วยงานดังกล่าว ในการเตรียมความพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ได้ระบุไว้ใน Thailand’s Nationally Determined Contribution (NDC) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20-25 จากการปล่อยในระดับปกติ ซึ่งตามบริบทของภูมิภาคและท้องถิ่นนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ถือว่าเป็นองค์กรหลัก ในการสนับสนุนทางวิชาการและขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เนื่องจากเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความใกล้ชิดประชาชนและเข้าใจปัญหาและบริบทในพื้นที่มากที่สุด ด้วยเหตุดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจถึงสาระสำคัญของความตกลงปารีส และเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมสนับสนุน Thailand’s NDC

ดังนั้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดจัดสัมมนาถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้และเสริมศักยภาพ ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในความรู้ความเข้าใจต่อสาระสำคัญของความตกลงปารีส และเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของหน่วยงานดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์
เพื่อถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นสำคัญของการดำเนินงานตามความตกลงปารีส เข้าใจถึงบทบาทของหน่วยงานท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนด้านการดำเนินงานด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3. กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา และสถานที่ดำเนินการ
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอรต์ จังหวัดปทุมธานี

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้รับความรู้และเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นสำคัญของการดำเนินงานตามความตกลงปารีส เข้าใจถึงบทบาทของหน่วยงานท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนด้านการดำเนินงานด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เอกสารเผยแพร่สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์นี้

 https://drive.google.com/drive/folders/1UDIqs23y4MGRhZMePz79TVpB12KIA-TT?usp=sharing

เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากรสามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่างนี้

 

Download attachments:

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
March 2018
S M T W T F S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
side-calendar-more-button
โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
นาโมเดลต้นแบบการจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
Thailand Heat Index
side-GHG
side-ERCCC
side-Biogas
ภูมิปัญญา
side-carbon
side-index-carbon
side-Carbon-Market
Point Carbon
Ncar
SOI
SOI Annual
Multivariate ENSO
side-Monnsoon
side-Clip-video-button
Visitors Counter
5613394
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
2112
3819
23092
92783
5613394

Your IP: 54.81.182.16
Start date: 27-01-2011