การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4

Monday, 27 June 2016 Read 567 times Written by 

การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4

งานวิจัยข้าวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของโลก

27 06 2016 5

วันที่ 1-3 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ

การผลิตข้าวไทยถึงเวลาต้องปรับตัวครั้งใหญ่ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงและมีความถี่เพิ่มขึ้นทั้งจากน้ำท่วมและภัยแล้ง โดยเฉพาะภัยแล้งที่มีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรโดยเฉพาะข้าวไม่น้อยกว่า 1 ล้านไร่ รวมทั้ง ความท้าทายของวิกฤติด้านอาหารของโลกที่เริ่มเห็นผลกระทบแล้ว นอกจากนี้ การที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558 ส่งผลให้ประเทศอาเซียนกลายเป็นตลาดเดียวกัน การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานเป็นไปได้อย่างเสรีโดยไม่มีภาษีการนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศสมาชิก ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นทำให้ประเทศไทยต้องปรับตัวอย่างด้วยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อการดำรงขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทยและของประชากรกว่าครึ่งโลก

การจัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4 จัดขึ้นด้วยเห็นความสำคัญของงานวิจัยในการขับเคลื่อนอนาคตข้าวไทย เวทีการประชุมวิชาการนี้ถือเป็นโอกาสในการรวบรวมข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลผลงานวิจัย และความรู้เรื่องข้าวจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนท้องถิ่น สร้างทิศทางพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและงานวิจัยด้านข้าวร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์และเพิ่มมาตรางานวิจัยข้าวของชาติสู่สากล ซึ่งนำไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานวิจัยด้านข้าวของประเทศ

เจ้าภาพร่วม

1. มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)

3. สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)

4. กรมการข้าว

5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

6. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

7. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

8. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สวก.)

9. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

งานวิจัยที่จะนำเสนอแยกเป็น 6 กลุ่มย่อย ดังนี้

1. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าว

2. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวและการอารักขาข้าว

3. การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์

4. การพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการแปรรูป

5. การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการตลาดข้าว

6. การพัฒนาระบบการส่งเสริม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

กำหนดการสำคัญ

การลงทะเบียนเสนอผลงาน

กำหนดการรับบทคัดย่อขนาดยาว (Extended Abstract) 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2559

กำหนดการประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอภาคบรรยาย 15 กรกฎาคม 2559

สามารถส่งบทคัดย่อขนาดยาว e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม http://www.brrd.in.th/main
ที่มา : กรมการข้าว

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
Blank

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
ERCC
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
GHG-3Rs

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
Blank
Blank
Blank