ประชาสัมพันธ์ (274)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป้าหมายของโครงการและความก้าวหน้า (ภาคกลาง/ตะวันออก)
 
9 เมษายน 2561 ณ โรงแรมระยอง ชาเล่ต์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง
 
 
 
 
 
การสัมมนาถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพให้กับ อปท. ครั้งที่ 4
 
3-4 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
 
 
 
 
 
การสัมมนาถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพให้กับ อปท. ครั้งที่ 3
 
27-28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสุโขทัย
 
 
 
 
 
The 4th International Conference on Low Carbon Asia & Beyond (ICLCA’18)
 
24 – 26 October 2018 Johor Bahru, Malaysia
 
 
 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป้าหมายของโครงการและความก้าวหน้า (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 
วันที่ 16 มีนาคม 2561 โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น
 
 
 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป้าหมายของโครงการและความก้าวหน้า (ภาคเหนือ)
 
วันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ  โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
 
การสัมมนาถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพให้กับ อปท. ครั้งที่ 2
 
วันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมร้อยเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 
 
 
 
การสัมมนาถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพให้กับ อปท. ครั้งที่ 1
 
วันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอรต์ จังหวัดปทุมธานี
 
 
 
 
 
Managing Project Preparation for Climate Change Adaptation
 
11-15 September 2017 | Bangkok, Thailand
 
 
 
 
 
งานเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 4 วิกฤติน้ำปี 60 แค่รอระบายนานหรือจะท่วมซ้ำปี 54
 
อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
 
 
 
การสัมมนาวิชาการ แนวทางการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี
 
 
 
 
 
Global Platform for Disaster Risk Reduction
 

Global Platform for Disaster Risk Reduction

Saturday, 08 April 2017 14:27 Written by
22-26 May 2017, Cancun, Mexico
 
 
 
 
 
The International Conference on Energy, Environment and Climate Change
 
5-7 July 2017, Reduit, Mauritius
 
 
 
 
 
Page 1 of 22
โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
Ncar
ปริมาณคาร์บอน
GHG-3Rs
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
ERCC
Ncar
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
Biogas
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
SOI Annual
index-carbon
ภูมิปัญญา
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
Multivariate ENSO
Carbon Market
Blank
Blank
Blank
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Point Carbon
Blank