แผนที่แสดงปริมาณน้ำฝนรายเดือนของไทย ปี 2008 (กรกฎาคม-ธันวาคม)

Monday, 01 August 2011 Read 3422 times Written by 

แผนที่ปริมาณน้ำฝนของประเทศไทย
ปริมาณฝนรายเดือนระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2008

โดยใช้โปรแกรม Arcview ในการจัดทำแผนที่ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลพิกัดของจุดเก็บและปริมาณน้ำฝนได้ตามเอกสารดาวน์โหลด
{gallery}database/the-weather/July-December-2008{/gallery}

ขอขอบคุณ: http://trmm.gsfc.nasa.gov

** ข้อมูลพิกัดที่ตั้งและปริมาณน้ำฝนสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารดาวน์โหลด

Download attachments:

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
Blank
Blank
Blank