ฐานข้อมูลสภาพอากาศ (11)

ปริมาณฝนรายเดือนระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2007
ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลน้ำฝน ในปี 2007
ปริมาณฝนรายเดือนระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2007
ภาพเคลื่อนไหวปริมาณน้ำฝนรายสับดาห์
ข้อมูลน้ำฝนจากฐานข้อมูลดาวเทียม ปี 2008
ข้อมูลน้ำฝนจากฐานข้อมูลดาวเทียม ปี 2009
แผนที่แสดงปริมาณน้ำฝนรายเดือนของไทย ปี 2008 (กรกฎาคม-ธันวาคม)
แผนที่แสดงปริมาณน้ำฝนรายเดือนของไทย ปี 2008 (มกราคม-มิถุนายน)
แผนที่แสดงปริมาณน้ำฝนรายเดือน ปี 2009 ระว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม
Page 1 of 2

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
Blank

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
ERCC
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
GHG-3Rs

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
Blank
Blank
Blank