เผยภาพผลกระทบ แม่น้ำโขง จากเขื่อนกั้นสายน้ำ ไก อาหารคนริมน้ำแห้งตาย

Monday, 18 January 2021 Read 26 times Written by 

18012021 2

ผศ.ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน) คณะมนุษยศาสาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักวิชาการที่คลุกคลี และช่วยเหลือปัญหาที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการพัฒนาจากรัฐ และทุน เขียนข้อความเรื่องผลกระทบจากเขื่อนจีน ในแม่น้ำโขง ความว่า ไกแม่น้ำโขงตาย หายนะล่าสุดของราชาแห่งสายน้ำ ขณะนี้ แม่น้ำโขงบริเวณพรมแดนไทย-ลาว ที่บ้านม่วง ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย เกิดวิกฤตหนัก เนื่องจากน้ำโขงแห้งและทำให้ไกหรือสาหร่ายแม่น้ำโขงแห้งและตายทั่วลำน้ำโขง

การที่น้ำโขงแห้งมาจาก 2 แรงบวก คือการที่จีนลดการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนจิงหงที่กั้นแม่น้ำล้านช้างหรือแม่น้ำโขงตอนบนเพื่อซ่อมบำรุงระบบสายส่ง บวกกับการสร้างเขื่อนในลาว โดยการที่น้ำโขงลดทำให้ไกตายและเมื่อน้ำขึ้นๆ ลงๆ ทำให้ไกที่ตายลอยไปทั่วลำน้ำ ทำให้ชาวประมงพื้นบ้านได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไกไปติดเครื่องมือประมงเช่น แห มอง (หรืออวน) ขณะนี้ชาวประมงพื้นบ้านเดือดร้อนอย่างหนักและเรียกร้องให้นักสร้างเขื่อนแก้ไขปัญหาโดยปล่อยน้ำให้ไหลตามธรรมชาติโดยด่วน

ไกหรือสาหร่ายแม่น้ำโขง คือ ส่วนหนึ่งของระบบนิเวศแม่น้ำโขง มีสองชนิดคือแบบแข็งและแบบอ่อนที่เรียกว่าเทา ซึ่งสามารถบริโภคได้ และไกเหล่านี้เป็นที่วางไข่ของปลาหลายชนิด รวมทั้งเป็นอาหารของปลากินพืชด้วย หากไกตายแบบนี้ ปลาน้ำโขงหลายชนิดจะไม่มีที่วางไข่และไม่มีอาหาร ซึ่งจะให้เกิดหายนะต่อระบบนิเวศแม่น้ำโขง

Credit เนื้อหาและภาพประกอบ https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5746325

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
Blank
Blank
Blank