กปน. เตรียมรับมือน้ำทะเลหนุนสูง 10-18 ม.ค. 64

Monday, 11 January 2021 Read 42 times Written by 

11012021 3

วันที่ 10 มกราคม 2564 นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 10 – 18 ม.ค. 2564 นี้ น้ำทะเลจะหนุนสูงและอาจเกิดปรากฏการณ์ยกตัวของน้ำทะเลที่ปากอ่าวไทยสูงกว่าปกติ

ซึ่ง กปน. มีการเฝ้าระวัง และดำเนินการบริหารจัดการการสูบน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานีสูบน้ำดิบสำแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี ด้วยความรัดกุม หลีกเลี่ยงการสูบน้ำดิบที่มีลิ่มความเค็มสูงเข้ามาในคลองประปาให้มากที่สุด เพื่อนำมาผลิตน้ำประปาที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน สามเสน และธนบุรี ให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2564 นี้ คาดว่า กปน. จะได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง และน้ำเค็มรุกสูงเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาถึงสถานีสูบน้ำดิบสำแล ซึ่งอาจส่งผลให้น้ำประปามีรสชาติเปลี่ยนแปลงไปในบางช่วงเวลา ในบางพื้นที่ใหบริการ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่อยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา

นายกวีกล่าวย้ำว่า กปน. ขอยืนยันว่า คุณภาพน้ำประปายังคงความสะอาดปลอดภัยเช่นเดิม และในทุกพื้นที่ให้บริการของ กปน. ทั้งกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ จะมีน้ำประปาใช้อย่างไม่ขาดแคลน เพียงแต่พื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาอาจได้รับผลกระทบจากน้ำประปาที่มีรสชาติเปลี่ยนแปลงไปบ้างในบางช่วงเวลาของบางวัน

กปน. ขอขอบคุณสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยให้ กปน. สามารถบริหารจัดการน้ำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด และ กปน. จะมีการแจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบล่วงหน้าเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวรับสถานการณ์และวางแผนการใช้น้ำประปาและสำรองน้ำประปาได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ MWA Call Center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือช่องทางการติดต่อออนไลน์ ทั้ง Facebook / Line / Twitter / Instagram @MWAthailand

Credit เนื้อหาและภาพประกอบ https://www.prachachat.net/general/news-591346

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
Blank
Blank
Blank