โคราชแล้งหนัก "อ่างเก็บน้ำห้วยบง" แห้งขอด หลายหมู่บ้านขาดน้ำใช้

Friday, 03 January 2020 Read 81 times Written by 

03012020 1

วันที่ 3 มกราคม 2563 สถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา ยังคงขยายพื้นที่ออกไปมากขึ้น ส่งผลกระทบชาวบ้านเริ่มขาดแคลนน้ำใช้หลายหมู่บ้าน โดยเฉพาะปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำห้วยบง ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง ซึ่งพบว่า ปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บเหลือน้อยมากกว่าทุกปี จากความจุทั้งหมด 25 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักประมาณ 1 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น เพราะปริมาณฝนที่ตกลงมาเหนืออ่างเก็บน้ำน้อย ทำให้เจ้าหน้าที่จัดสรรน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบง จำเป็นต้องงดจ่ายน้ำให้กับเกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกท้ายอ่างเก็บน้ำ เพื่อเตรียมสำรองน้ำไว้ หล่อเลี้ยงระบบนิเวศทางธรรมชาติเท่านั้น

ล่าสุดพบว่าชาวบ้านจำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3, 20 และ หมู่ที่ 21 ตำบลประสุข เริ่มขาดแคลนน้ำใช้ โดยเฉพาะบ้านละโว้สามัคคี หมู่ที่ 21 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง เริ่มขาดแคลนน้ำใช้ นางนิ่ม เต่าทอง อายุ 60 ปี ชาวบ้านละโว้สามัคคี บอกว่า หลังปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำห้วยบงแห้งลงอย่างน่าวิตก โดยถือว่า แล้งสุดในรอบ 15 ปีเลยทีเดียว เนื่องจากตนเองเป็นคนในพื้นที่ เกิดมาก็เห็นน้ำเต็มอ่างเก็บน้ำ ทุกๆ ปี แต่มาปีนี้ น้ำในอ่างเก็บน้ำ ที่ชาวบ้านใช้อุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตร แห้งลงจน โค-กระบือ สามารถเดินลงไปกินหญ้าได้ ทำให้ ชาวบ้านก็เริ่มขาดแคลนน้ำใช้ อุปโภค-บริโภค เช่นเดียวกัน เพราะหมู่บ้านดังกล่าวอยู่ท้ายอ่างเก็บน้ำ พบว่า น้ำประปาเริ่มจะไหลวันเว้นวัน โดยบางวันก็หยุดไหล ชาวบ้านกว่า 200 หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้

Content : regional
Credit : https://www.sanook.com/news/7999030/

โครงการ

โครงการบรรเทาการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากภาคเกษตรด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
โครงการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อยางพาราในประเทศไทย
โครงการพัฒนาโมเดลต้นแบบ การจัดการขยะชุมชนต้านภัยโลกร้อนระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาดัชนีความร้อน และการประยุกต์ใช้ศึกษาคลื่นความร้อนในประเทศไทย
ซอฟต์แวร์ประมวลผลปริมาณคาร์บอนในป่าและต้นไม้
ชุดโครงการศึกษาความตระหนักรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในบริบทของความตกลงปารีส

เครื่องมือ

โปรแกรมประมวลผลดัชนีความร้อน สำหรับประเทศไทย
โปรแกรมการวิเคราะห์ และประมวลผลดัชนีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
ระบบเตือนภัยความร้อนและหมอกควัน
MCCAI ดัชนีการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาล
GHG-3Rs
แบบสอบถามออนไลน์: CCAI

ดัชนี

Ncar
Ncar
SOI Annual
Multivariate ENSO
Indian Summer and Western North Pacific Monsoon Index
Blank

ปริมาณคาร์บอน

ปริมาณคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนทั่วโลก
index-carbon
Carbon Market
Point Carbon
Blank

ภูมิปัญญา

Biogas
ภูมิปัญญา
ระบบข้อมูลพื้นที่สีเขียวและป่านิเวศในเมือง
Blank
Blank
Blank